Наші послуги

Перелік послуг, які може надавати Інститут підприємствам, установам і організаціям

1. Лабораторія випробувань транспортних засобів та продукції машинобудування/лабораторія проблем медицини праці на транспорті:

- проведення випробувань транспортних засобів;

- проведення санітарно-епідеміологічної експертизи нормативної документації на виробництво транспортних засобів та продукції машинобудування;

- проведення санітарно-епідеміологічної експертизи транспортних засобів та продукції машинобудування;

- проведення гігієнічних досліджень з метою атестації робочих місць.

2. Лабораторія гігієни і фізіології змінної праці:

- удосконалення графіків змінної праці, режимів праці і відпочинку

- гігієнічна оцінка умов праці, атестація робочих місць

- санітарно-епідеміологічна експертиза різних видів продукції

3. Лабораторія аналітичної xiмiї та моніторингу токсичних речовин:

- розробка методів визначення шкідливих xiмічних речовин (пестицидів, промислових сполук тощо) в повітрі робочої зони та атмосферному, грунті, воді;

- розробка методів визначення залишків пестицидів у сільськогосподарській сировині та харчових продуктах, біoлогічних середовищах;

- контроль вмісту діючих речовин у препаративних формах пестицидів, елементного складу мінеральних добрив, якості деззасобів тощо;

- контроль забруднення виробничого середовища та довкілля щодо пестицидів, сполук важких металів тощо;

- визначення залишків пестицидів та важких металів у сільськогосподарській сировині та харчових продуктах;

- визначення вмісту пестицидів та важких металів, біоелементів, мікроелементів у біологічних середовищах людини для діагностики отруєнь та захворювань;

- підготовка фахівців та консультативна допомога з методів контролю хімічних факторів;

4. Лабораторія канцерогенної небезпеки та профілактики професійного раку:

- створення та інформаційне порівняння баз даних щодо умов праці та захворюваності працюючих на злоякісні новоутворення;

- оцінка онкоепідеміологічної ситуації в популяціях та когортах;

- епідеміологічний аналіз факторів ризику та онкологічної захворюваності населення та працюючих (дескриптивний, когортне дослідження, дослідження «випадок – контроль»);

- ідентифікація канцерогенної небезпеки на робочих місцях (відповідно до класифікації IARC);

- оцінка індивідуальних та популяційних канцерогенних ризиків населення та працюючих (за методикою US EPA);

- прогнозування рівнів онкологічної захворюваності в популяції та когортах.

- розробка та оцінка ефективності програм цільового скринінгу злоякісних новоутворень під час медичних оглядів населення та працюючих;

- розробка та оцінка ефективності багаторівневих програм профілактики злоякісних новоутворень4

- клініко-епідеміологічна експертиза та встановлення зв’язку захворювання на злоякісне новоутворення з умовами праці;

- клініко-епідеміологічна оцінка ефективності надання медичної допомоги онкологічним хворим.

5. Лабораторія по вивченню і нормуванню фізичних факторів виробничого середовища:

- виконання науково-дослідницьких робот щодо дослідження впливу фізичних факторів на організм людини та їх гігієнічна регламентація;

- сертифікація засобів індивідуального захисту від впливу оптичного випромінювання;

- розробка профілактичних заходів щодо несприятливого впливу фізичних факторів на виробництві;

- атестація робочих місць за умовами і характером праці;

- санітарно-епідеміологічна експертиза промислової продукції.

6. Лабораторія медико-біологічних критеріїв професійних впливів та гігієни праці у зварювальному виробництві

- виконання морфологічних, цитохімічних та біохімічних досліджень;

- санітарно-гігієнічні дослідження фізичних і хімічних факторів виробничого середовища;

- дослідження цитотоксичності наночастинок;

- вимірювання вмісту наночастинок у повітрі робочої зони;

- дослідження концентрації ультрадиспресних частинок у зварювальному виробництві;

- атестація робочих місць за умовами праці для обґрунтування пільг і компенсацій;

- санітарно-епідеміологічна експертиза вітчизняної та імпортованої продукції, а також нових видів продукції, що виробляється на основі використання нанотехнологій і наноматеріалів.

7. Лабораторія токсикології пестицидів та гігієни праці при їх застосуванні:

- токсикологічні дослідження хімічних речовин (пестицидів, мінеральних добрив, регуляторів росту рослин, дезінфекційних засобів та ін.) в обсязі первинної токсикологічної характеристики;

- гігієнічні дослідження в плані державних випробувань пестицидів та агрохімікатів;

- експертні висновки на продукцію, яка потребує розмитнення на державному кордоні при їх державній реєстрації в Держспожслужбі, Міністерстві природоресурсів та навколишнього середовища.

8. Лабораторія психофізіології праці:

- розробка методичних підходів до оцінки функціонального стану за параметрами психофізіологічних функцій, серцево-судинної системи та вестибулярного апарату;

- розробка критеріїв оцінки функціонального стану організму працюючої людини;

- розробка критеріїв професійного психофізіологічного відбору та моніторингу професійно важливих якостей (ПВЯ) для професій з підвищеною небезпекою;

- розробка методичних підходів до оцінки схильності або стійкості людини до розвитку стану монотонії;

- розробка методичних підходів до оцінки працездатності та надійності в операторській діяльності;

- оцінка рівня розвитку хронічного стомлення та розробка профілактичних заходів щодо його попередження;

- розробка психофізіологічних заходів щодо реабілітації учасників АТО за наслідками бойового стресу;

- розробка раціональних режимів праці та відпочинку для професій з підвищеною небезпекою;

- розробка критеріїв та порядку проведення психофізіологічної експертизи;

- розробка підходів щодо оцінки хронічного стомлення, перенапруження та інших передпатологічних станів.

9. Лабораторія промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин:

- проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи різних хімічних речовин, що виробляються чи використовуються при виробництві, у тому числі косметичних, мийних, дезінфікуючих засобів;

- проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи нормативної документації (ТУ);

- проведення санітарно-хімічних досліджень матеріалів та виробів (емісія в модельні середовища хімічних речовин).

Розробка гігієнічних нормативів хімічних речовин у повітрі робочої зони:

1) проведення токсикологічних досліджень хімічних речовин за наступними показниками:

2) визначення параметрів гострої токсичності при введенні у шлунок;
визначення параметрів гострої токсичності при нанесенні на шкіру;

3) оцінка шкірно-подразнюючої дії при одно- та багаторазовому нанесенні;

4) оцінка шкірно-резорбтивної дії;

5) оцінка сенсибілізувальної дії;

6) оцінка хронічної токсичності при внутрішньоочеревинному введенні та нанесенні на шкіру;

7) оцінка кумулятивної дії.

- Визначення гострої токсичності (цитотоксичної дії) ксенобіотиків на культурі клітин людини та тварин в дослідах in vitro;

- оцінка проявів імунотоксичності хімічних речовин в гострому, субхронічному та хронічному експерименті (визначення показників природного імунітету, клітинної і гуморальної ланок адаптивного імунітету);

- визначення вмісту ртуті та інших важких металів в об’єктах довкілля та біологічних середовищах людини.

10. Відділ профпатології:

- консультативна допомога на усіх рівнях медичного обслуговування працюючого населення – первинному, вторинному, третинному.

- проведення медичних оглядів працівників (попередніх та періодичних).

- навчання на робочих місцях спеціалістів-профпатологів.

- проведення передатестаційних циклів підвищення кваліфікації з професійної патології.

11. Клініка професійних захворювань:

Огляд спеціалістами:

Алергологом

Акушером-гінекологом

Дерматовенерологом

Невропатологом

Отоларингологом

Офтальмологом

Стоматологом

Терапевтом

Травматологом-ортопедом

Кардіологом

Профпатологом

Психотерапевтом

Психологом

Фізіотерапевтом

Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово)

Отоларингологічні обстеження:

Отоларингологічний огляд;

Суб’єктивна аудіометрія:

акуметрія;

камертональні досліди;

порогова тональна аудіометрія.

Імпедансна аудіометрія (об’єктивна методика):

динамічна тимпанометрія;

визначення акустичного рефлексу внутрішньовушних м’язів (АРВМ).

Офтальмологічні обстеження:

дослідження гостроти зору;

дослідження очного дна (пряма офтальмоскопія);

автокераторефрактометрія;

дослідження оптичних середовищ (щілинна лампа);

підбір окулярів;

дослідження внутрішньоочного тиску (метод Маклакова).

Дерматологічні обстеження:

клінічний огляд;

забір матеріалу для досліджень;

медичні маніпуляції.

Методи функціональної діагностики:

ЕКГ-дослідження;

реовазографія;

реоенцефалографія;

спірометрія;

бодіплетизмографія комп'ютерним аналізом отриманих даних з визначенням ступеню вентиляційної недостатності;

електронейроміографія, електроміографія;

динамометрія;

вібраційна чутливість (палестезіометрія);

холодова проба (вимірювання температури шкіри);

алгезиметрія (дослідження больової чутливості);

м’язова витривалість по Розенблату.

Рентгенологічні дослідження:

рентгенографія органів грудної клітки в двох проекціях;

рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в двох проекціях;

рентгенографія кисті або стопи у двох проекціях;

рентгенографія трубчастих кісток у двох проекціях;

рентгенографія кісток черепа.

Ультразвукові дослідження:

дослідження ультразвукове органів черевної порожнини;

дослідження ультразвукове заочеревинного простору;

дослідження ультразвукове щитоподібної залози;

отоларингологічні обстеження;

дослідження слуху методом тональної аудіометрії;

дослідження вестибулярного апарату на кріслі Барані.

Клінічна та біохімічна лабораторія:

Гематологічне дослідження крові:

 • кількість лейкоцитів;
 • кількість еритроцитів;
 • кількість агранулоцитів;
 • кількість лімфоцитів;
 • кількість моноцитів;
 • кількість тромбоцитів;
 • тромбокрит;
 • ширина розподілу тромбоцитів по об’єму.

Біохімічне дослідження крові:

 • білірубін загальний;
 • сечовина;
 • креатинин;
 • холестерин;
 • тригліцериди;
 • аланінамінотрансфераза (АЛТ);
 • аспартатамінотрансфераза(АСТ).

Клінічне дослідження сечі:

 • фізичні властивості;
 • за Нечипоренко;
 • за Земницьким.